หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์