หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้่าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๑๗/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๑๗/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์