หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้่าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์