ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

   

 เปิดทำการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (Mol One Stop Service) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง...
นางสาววีรจิตต์ สุวรรณะบุณย์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการด้านแรงงาน ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซึ่งจะได้นำการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นมาเปิดให้บริการ ดังนี้
1. การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้รีบไปขึ้นทะเบียน
ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทุกแห่ง
2. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ตำแหน่งงานว่างในประเทศ
4. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
5. รับตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้นมาตรา 33 ,39 โดยบัตร Smart Card
6. รับสมัครฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม/ยกระดับฝีมือแรงงาน
7. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานด้านแรงงานผ่านระบบ IP Phone และ IP Video Phone
การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน ฯลฯ
โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการงานดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บขส.นางรอง หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 082-136-9853 ในวันเวลาราชการ
...“ตกงาน..ไม่ต้องตกใจ กระทรวงแรงงานช่วยท่านได้”…
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Mol One Stop Service

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”
เปิดทำการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (Mol One Stop Service) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง...
นางสาววีรจิตต์ สุวรรณะบุณย์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการด้านแรงงาน ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซึ่งจะได้นำการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นมาเปิดให้บริการ ดังนี้
1. การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้รีบไปขึ้นทะเบียน
ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทุกแห่ง
2. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ตำแหน่งงานว่างในประเทศ
4. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
5. รับตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้นมาตรา 33 ,39 โดยบัตร Smart Card
6. รับสมัครฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม/ยกระดับฝีมือแรงงาน
7. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานด้านแรงงานผ่านระบบ IP Phone และ IP Video Phone
การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน ฯลฯ
โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการงานดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บขส.นางรอง หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 082-136-9853 ในวันเวลาราชการ
...“ตกงาน..ไม่ต้องตกใจ กระทรวงแรงงานช่วยท่านได้”…
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Mol One Stop Service

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”
เปิดทำการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (Mol One Stop Service) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง...
นางสาววีรจิตต์ สุวรรณะบุณย์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการด้านแรงงาน ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซึ่งจะได้นำการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นมาเปิดให้บริการ ดังนี้
1. การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้รีบไปขึ้นทะเบียน
ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทุกแห่ง
2. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ตำแหน่งงานว่างในประเทศ
4. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
5. รับตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้นมาตรา 33 ,39 โดยบัตร Smart Card
6. รับสมัครฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม/ยกระดับฝีมือแรงงาน
7. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานด้านแรงงานผ่านระบบ IP Phone และ IP Video Phone
การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน ฯลฯ
โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการงานดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บขส.นางรอง หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 082-136-9853 ในวันเวลาราชการ
...“ตกงาน..ไม่ต้องตกใจ กระทรวงแรงงานช่วยท่านได้”…
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Mol One Stop Service

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”
เปิดทำการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (Mol One Stop Service) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง...
นางสาววีรจิตต์ สุวรรณะบุณย์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการด้านแรงงาน ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซึ่งจะได้นำการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นมาเปิดให้บริการ ดังนี้
1. การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้รีบไปขึ้นทะเบียน
ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทุกแห่ง
2. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ตำแหน่งงานว่างในประเทศ
4. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
5. รับตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้นมาตรา 33 ,39 โดยบัตร Smart Card
6. รับสมัครฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม/ยกระดับฝีมือแรงงาน
7. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานด้านแรงงานผ่านระบบ IP Phone และ IP Video Phone
การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน ฯลฯ
โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการงานดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บขส.นางรอง หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 082-136-9853 ในวันเวลาราชการ
...“ตกงาน..ไม่ต้องตกใจ กระทรวงแรงงานช่วยท่านได้”…
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Mol One Stop Service

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”
เปิดทำการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (Mol One Stop Service) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง...
นางสาววีรจิตต์ สุวรรณะบุณย์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการด้านแรงงาน ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซึ่งจะได้นำการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นมาเปิดให้บริการ ดังนี้
1. การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ให้รีบไปขึ้นทะเบียน
ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทุกแห่ง
2. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ตำแหน่งงานว่างในประเทศ
4. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
5. รับตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้นมาตรา 33 ,39 โดยบัตร Smart Card
6. รับสมัครฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม/ยกระดับฝีมือแรงงาน
7. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานด้านแรงงานผ่านระบบ IP Phone และ IP Video Phone
การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน ฯลฯ
โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการงานดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ บขส.นางรอง หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 082-136-9853 ในวันเวลาราชการ
...“ตกงาน..ไม่ต้องตกใจ กระทรวงแรงงานช่วยท่านได้”…
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Mol One Stop Service

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”