อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  23    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอหนองหงส์   (นายสรวง นุชนาด) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอหนองกี่  (นายทัต   สุขดี)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอนาโพธิ์  (นายชีวัฒนธนัย  สนไธสง) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอแคนดง  (นางคณิศร   มะลิวรรณ) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอพุทไธสง  (นางปิยกุล  คงดี) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอพลับพลาชัย  (นางณัฐนันท์  รัตนโชติ)   

จำนวน    1   คน

          7. อำเภอประโคนชัย  (นายสมัย   ทาเงิน)   

จำนวน    1   คน

          8. อำเภอกระสัง    (นางปรียา   กุลบุตร)   

จำนวน    1   คน

         9. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   (นายธนากร  โพธิ์ไข)    จำนวน    1   คน
         10. อำเภอชำนิ  (นางสมปอง  แสงนวน)    จำนวน    1   คน
         11. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   (นายกฤติณรงค์  สวัสดิผล)    จำนวน    1   คน
         12. อำเภอละหานทราย  (สิบเอกธนิต   เหล็กกับทอง)    จำนวน    1   คน
         13. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (นายอุทิศย์  ขบูรณ์รัมย์)    จำนวน    1   คน
         14. อำเภอโนนสุวรรณ (นายปรีชา   สีดา)    จำนวน    1   คน
         15 อำเภอบ้านกรวด  (นายสมบัติ  จันทร์สระบัว)    จำนวน    1   คน  
         16 อำเภอโนนดินแดง  (นางสาวสุมาณี   บินกระโทก)    จำนวน    1   คน  
         17 อำเภอลำปลายมาศ  (นายประดับศรี   กรรณลา)    จำนวน    1   คน  
         18 อำเภอ นางรอง   (นายจรัญ   ภิรมย์นาค)   จำนวน    1   คน  
         19 อำเภอปะคำ (นายสมศักดิ์   ตรีตรอง)    จำนวน    1   คน  
         20 อำเภอสตึก    (นายอุเทน   วิเศษบุบผา)    จำนวน    1   คน  
         21 อำเภอบ้านด่าน   (นางจารุวรรณ   อ่อนจันทร์)    จำนวน    1   คน  
         22 อำเภอ คูเมือง (นางขันทอง  จุลเกาะ) จำนวน    1   คน  
         23 อำเภอห้วยราช   (นางรักตาภา   รักษาวัฒนะ)    จำนวน    1   คน