แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์