สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๔๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนารายบรรทมสินธุ์ (ชั้น ๔) ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์