แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน