แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑