สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้มีการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จังหวัดอุบลราชธานี