แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เสริมสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกันและสิทธิประโยชน์ของคนพิการ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เสริมสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกันและสิทธิประโยชน์ของคนพิการ" ณ ห้องประชุม ปาปิรุส เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายพระนาย  สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีเปิดและนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ มีคนพิการที่ทำงานกับกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการประกันตนตามมาตรา ๓๓,๓๙ และ ๔๐ ของ พรบ ประกันสังคม ๒๕๓๓ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน