หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๑๐/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๑๐/๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์