นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์