แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) การลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์