หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๑๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง) ครั้งที่ ๒๑๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์