แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์