หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.ร.บร.) ครั้งที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์