หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์