สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเมืองแปะ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์