หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๓๔/๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์