หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๓๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๓๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์