แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี