หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๖๑/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๖๑/๒๕๖๐-๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์