สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรมหลักและกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการและงบประมาณ ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน