นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวรรณพ  สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาขอใช้พื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นทีทำการชั่วคราว และเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพัก ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน