หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๗๗/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๗๗/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์