แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕  กับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน