สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off  และประกาศเจตนารมณ์ มาตราการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์