หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒๘๕/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๒๘๕/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์