Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล)

pll_content_description

        เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิ  สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ ๓ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมทั้งประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วน่ราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

  

  

  

  

 

 

 

 

TOP