Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาแนะนำ แลกเปลียนเรียนรู้และประชาสัมพัน์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10 คนลงมา ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาแนะนำ แลกเปลียนเรียนรู้และประชาสัมพัน์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10 คนลงมา ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

TOP