Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ “อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ “อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่2 ” กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10 คนลงมา” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

TOP