Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดการการโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ จิตอาสา ๙๐๔ พระราชทาน นายกอบต.ลำดวน ผูใหญ่บ้านม.๗ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง และเจ้าหน้าที่จากสนง.แรงงานจ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

TOP