Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

 

TOP