Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

TOP