Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล

 

TOP