Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

pll_content_description

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท    ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

 

TOP