Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี กรณีเจ็บป่วย

pll_content_description

       วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย นายสุกิต  โชคใหญ่พาณิชย์ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี เจ็บป่วย และได้กลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย ที่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

  

 

TOP