Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริหารด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้่้นที่
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
582
TOP