Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

TOP