Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ รายปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน ...

TOP