Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม ...

TOP