Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 4 ปี 2556 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2556 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2556 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 2 ปี 2553 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 3 ปี 2552 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไตรมาส 1 ปี 2553 (ฉบับแก้ไข) ...

TOP