Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

แจ้งเตือนแรงงานไทย

แจ้งเตือนแรงงานไทย ...

Mol-Thailand

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทย ...

Mol-Thailand

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ...

ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย ...

TOP