Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

โครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ...

Mol-Thailand

โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) ...

Mol-Thailand

ติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ...

Mol-Thailand

ข้อมูลไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

แจ้งเตือนแรงงานไทย

แจ้งเตือนแรงงานไทย ...

Mol-Thailand

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทย ...

TOP