Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ...

จับ ๔ บริษัททำเอ็มโอยู เชื่อชะลอเลิกจ้าง ๑๐ ล. ...

ปัญหาการค้ามนุษย์ ...

สาระน่ารู้ ...

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ...

TOP