Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทย ...

Mol-Thailand

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ...

ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย ...

ปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ...

Mol-Thailand

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ...

TOP