Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ทุ่มงบช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน 20 อำเภอ

pll_content_description

        น.ส.นิรมล กีรติสิทธิกุล แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า หลังเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงาน จากภาคการเกษตร นักศึกษาจบใหม่ และแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ที่มีสถิติสูงถึงกว่า 24,000 คน มากกว่าปีที่ผ่านมาถึงหนึ่งเท่า โดยการจัดโครงการจ้างงานในหมู่บ้าน เช่น ซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขุดลอกคลองปรับปรุงถนนที่ชำรุด และจัดฝึกทักษะฝีมือให้กับแรงงาน พร้อมมอบเงินกว่า 5,400 บาท เป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือ ให้กับแรงงานที่ผ่านการประเมิน 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียน เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระรวม 22 โครงการ ใน 20 อำเภอ 65 หมู่บ้าน ใช้เงินงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วที่อำเภอบ้านกรวด และอำเภอลำปลายมาศ เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ไม่มีงานทำในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
        นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ผู้ถูกเลิกจ้างที่มายื่นขอรับเงินประกันการว่างงานกว่า 800 คน เข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน และเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ พร้อมทั้งได้มาเลือกตำแหน่งงานว่างที่สำนักงานจัดหางานฯ เพื่อประกอบอาชีพให้คลายความเดือดร้อน เพราะขณะนี้มีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนและฝึกอาชีพน้อยมากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 

TOP