Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 

TOP