Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

      วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดบุรีรัมยื ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองแปะ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน 

  

  

TOP