Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เน้นประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เน้นประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ)

TOP