Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ “อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่1 “

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ “อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่1 ” กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

TOP