Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรม “อาสาสมัครแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน”

pll_content_description

        สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดอบรม “อาสาสมัครแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน”
       วันนี้ (24 มิ.ย.51) สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดอบรม “อาสาสมัครแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน” ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อ.เมือง โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน ที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในการประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือแรงงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงครบถ้วน และเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เช่น การคุ้มครองดูแลแรงงานในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสูงสุด
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า อาสาสมัครแรงงานดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่หลัก เป็นเสมือนตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ ที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนในด้านการส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาฝีมือแรงงาน คุ้มครองแรงงาน โดยนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้รับทราบอย่างทั่วถึง และเป็นเครือข่ายดูแลช่วยเหลือแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงแรงงานที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน

TOP